PODROBNÉ DOKUMENTY PRO ŘÁD I POŘÁDEK

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Biosuntec CZ s.r.o., IČO: 035 69 411, se sídlem Gočárova třída 227/50, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové, oddíl C., vložka 34335 (dále jen „Biosuntec CZ“) používá a chrání veškeré informace, které jsou mu předávány používáním webové stránky Biosuntec.cz, (dále jen „Webové stránky”) či jiným způsobem. Biosuntec CZ se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“). Biosuntec CZ může, tyto zásady čas od času změnit aktualizací této stránky. Občas byste tyto Zásady o OÚ měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto Zásady o OÚ jsou platné od 20. 4. 2018. Správcem údajů je Biosuntec CZ.

Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ (Informace o zpracování OÚ)

Biosuntec CZ, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Biosuntec CZ zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Biosuntec CZ zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu, po kterou jí to ukládá platná zákonná úprava.

Základní účely zpracování osobních údajů:

• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• zpracování energetického předvýpočtu
• podání žádosti o dotace z programu Nová Zelená úsporám
• účetní a daňové účely;
• vymáhání pohledávek;
• splnění právní povinnosti;
• přímý marketing Biosuntec CZ;
•vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Biosuntec CZ zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo;
• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, telefon, ID datové schránky;
• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, identifikace nemovitosti dle KN, stav realizace projektu, oblast podpory, veškeré informace obsažené v projektu stavby či rekonstrukce a odborném posudku, podpis a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

Biosuntec CZ získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Biosuntec CZ vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Biosuntec CZ a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Biosuntec CZ a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi Zpracovatelem a Biosuntec CZ jako Správcem.

Biosuntec CZ zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Biosuntec CZ technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Biosuntec CZ i od Zpracovatelů osobních údajů.

Biosuntec CZ informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Biosuntec CZ poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Biosuntec CZ nebo smluvní zpracovatel Biosuntec CZ provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

• požádat Biosuntec CZ nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
• požadovat, aby Biosuntec CZ nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Biosuntec CZ vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.